• Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  ELY-keskuksen kautta virtasi rahaa kaakkois-suomen alueelle viime vuonna lähes 99 miljoonaa euroa – yrityksiä tuettiin koronan vuoksi lisäksi yli 59 miljoonalla eurolla

  ELY-keskukset toivat vaikuttavuutta Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan erilaisin elinvoimaa tukevin hankkein viime vuonna yhteensä lähes 99 miljoonalla eurolla. Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla. Business Finland -rahoitusta kohdistettiin Etelä-Karjalaan yhteensä 26,9 M €, josta energiatuen osuus 853 000 M €, ja Kymenlaaksoon 24 M €, josta energiatuen osuus 1,3 M €. Business Finlandin rahoituksen kasvu johtuu myönnetystä koronarahoituksesta, josta Etelä-Karjalan osuus oli 17,8 M € ja Kymenlaakson osuus 20,1 M €.  Kaakkois-Suomeen ohjattiin varsinaista Business Finlandin yritysrahoitusta 13 M €. ​ ​ Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla. ​ Maaseutu ​ Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin vuonna 2020 Kaakkois-Suomessa 25 yritykselle yhteensä noin 2 M €. Pääosa…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on määrittänyt joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2020-2024

  Työn tavoitteena oli päivittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Palvelutasomääritys muodostuu kahdesta osasta: liikenteellisistä tavoitteista ja laadullisista tavoitteista. Liikenteelliset palvelutasotavoitteet on asetettu varsin lähelle nykyistä tarjontaa ja niiden toteuttamisella varmistetaan, että vuosina 2020–2024 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueiden kuntakeskuksista on opiskelua ja työssäkäyntiä sekä asiointia palvelevat yhteydet ainakin lähimpään suurempaan keskukseen. Laadullisista tavoitteita tärkeimmäksi tunnistettiin tiedottamisen kehittäminen.   Palvelutasomääritys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien kanssa. Työtä esiteltiin alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä, kuntien näkemyksiä kerättiin kyselytutkimuksella sekä kunnilta pyydettiin kommentteja työn aikana.  Asukkaiden näkemyksiä kartoitettiin asukaskyselyssä ja liikenteenharjoittajien näkemyksiä puhelinhaastatteluin.   Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja ja palvelutasotavoitteen ylittäviä yhteyksiä…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt koronarahoitusta eniten ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen

  Kaakkois-Suomessa ELY-keskusten koronarahoitusta on hakenut tiistaihin 28.4. klo 15 mennessä yhteensä 1034 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 477 kpl ja Kymenlaaksoon 557 kpl. Haettava euromäärä on ollut yhteensä noin 23,9 milj. euroa. Kaakkois-Suomessa on tehty yhteensä 190 myönteistä päätöstä maanantaihin 27.4.2020 mennessä. Rahoituksen yhteissumma on 2 040 590 € ja se jakautuu yli 80 toimialalle. Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 104 päätöstä yhteissummaltaan 1 111 290 €. Päätöksistä 84 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 20 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 86 päätöstä yhteissummaltaan 929 300 €. Näistä tilanneanalyysejä on 69 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 17 kpl. Kaakkois-Suomessa keskimääräinen myönnetty tuki on 10.700 euroa. Tilanneanalyysiä on myönnetty lukumääräisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteitä.…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

  :KARTTA: ELY-keskus aikoo päällystää teitä Etelä-Kymenlaaksossa

  Tulevan kesän teiden päällystyskohteet ovat parhaillaan kilpailutuksessa. Määrärahan kasvu edellisvuoteen verrattuna näkyy tienkäyttäjille nyt myös alemman tieverkon kasvavina päällystysmäärinä. Liikennemäärät synnyttävät vuosittain  päällystystarpeita vilkkaalle tieverkolle. Liikennemäärien lisäksi tiestöön vaikuttaa myös lauha ja sateinen talvi, joka näkyy päällysteiden reikiintymisenä. Uudelleenpäällystämisen lisäksi päällystyskauden (keväästä syksyyn) aikana tullaan tekemään myös pienempiä täsmäkorjauksia pääasiassa alemmalla tieverkolla. Oheisesta kartasta käyvät ilmi kilpailutuksessa olevat päällystyskohteet, jotka tullaan toteuttamaan kesän aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa kevään aikana yksityiskohtaisemmin kesän päällystysmääristä ja päällystyskohteista, kun kartassa mainitut kohteet varmistuvat ja kaikki päällystyskohteet on kilpailutettu. Ajantasaista tietoa tietöistä

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Ympäristö

  :KYMIJOKI: Runsaat sateet ja lauha sää saa vesistöt tulvimaan

  Kymijoen vesistöalueella vedenpinnat ovat useimmissa järvissä huomattavasti ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Talven leuto ja sateinen sää on pitänyt järvien tulovirtaamat vuodenaikaan nähden erittäin suurina. Lunta on kertynyt vain vähän ja alueen eteläisimmät osat ovat lumettomia tai lähes lumettomia. Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa se, että ennusteen mukaan monessa vesistöalueen järvessä saavutetaan tänä vuonna havaintohistorian huhtikuun alun vedenkorkeusennätys, ja paikoin se ylittynee jopa 10-20 senttimetrillä. Tavallisesti vedenpinnat ovat tähän aikaan vuodesta laskussa ja alimmillaan huhtikuun alkupuolella. Kymijoen virtaama yli 500 m3/s Kymijoen virtaama nousee lähipäivinä Kuusankoskella tasolle 500-550 m3/s. Kymijoella helmikuun puolivälin pitkän aikavälin keskivirtaama on noin 350 m3/s. Yleisesti Kymijoella  tulvarajana pidetään virtaamaa 480 m3/s, jolloin vesi nousee Anjalankosken alapuolella oleville Muhjärven…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Kotka,  Talous & Työllisyys

  Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2019: Työttömien määrä laski Kotkassa ja kasvoi Haminassa

  Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa joulukuun 2019 lopussa prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 12,5 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä laski 5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 16 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 175 henkilöä (- 1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 814. Määrä laski 395 henkilön (- 3,9 %) verran edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa työttömiä oli 7 104, ja määrä kasvoi 220 henkilön (+ 3,2 %) verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,5 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 637, mikä vastaa 9,7 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus vaatii tarkennuksia Nuijamaan tien varteen suunnitellun purkujätteen käsittelyn ympäristölupahakemukseen

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää lausunnossaan aluehallintovirastolle, että Nuijamaan tien varteen suunnitellulle jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausasemalle ei tulisi myöntää hakemuksen mukaista ympäristölupaa. 15 metrin täyttöpaksuudelle ei perustetta MARA-materiaalilla tarkoitetaan jätteitä, joita voidaan hyödyntää maanrakentamisessa (näiden läjittämiseen tarvitaan asetuksen mukainen lupa ja  maarakenteena voi käyttää vain ‘puhtaita’ rakennusjätteitä, katso lisää ympäristö.fi). Nyt toimitetussa ympäristölupahakemuksessa täyttöpaksuudeksi on esitetty paikoin jopa 15 m. Aikaisemmin ELY-keskukselta saatu lupa koski noin 1,5 metrin paksuutta. ELY-keskuksen kanta on, ettei kentän rakentamiseksi tarvita esitettyä kerrospaksuutta. Raja jätteiden hyödyntämisen ja loppusijoittamisen välille tulee häilyväksi, etenkin kun kentän rakentamisen on ilmoitettu kestävän kauan (6 vuotta), eikä purkukohteita ole ennalta tiedossa. Kaavassa alue varattu seudulliseen matkailuun ja rajaliikenteen kauppaan Alue on osoitettu kaavassa…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Nimitykset

  :NIMITYKSET: Leena Gunnar on valittu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajaksi

  Valtioneuvosto on määrännyt Leena Gunnarin jatkamaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana ajalla 1.1.2020–31.12.2024. Valtioneuvosto on määrännyt yhdentoista ely-keskuksen ylijohtajat ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024. Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hän hoitaa tehtävää oman toimensa ohella. Ylijohtaja vastaa keskusten toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Keskusten tehtävä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Niitä ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, Väylävirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäasiainministeriö.

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen on lisääntynyt

  Kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan. Vertailuvuodet 2015–2019. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteisen sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaan on kasvanut huomattavasti aiempiin tutkimuksiin verrattuna. ELY-keskusten sidosryhmille, jotka ovat ohjaavia ministeriöitä ja virastoja sekä palveluntuottajia ja viranomaiskumppaneita, lähetettiin lokakuussa sähköinen kysely. Tulosten mukaan ELY-keskukset koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina sekä asiantuntevina, yhteistyötaitoisina ja helposti lähestyttävinä. Tutkimus on tehty ELY-keskusten osalta viisi kertaa. ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1750 henkilöä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta 122 yhteistyökumppania tai palveluntuottajaa. Keskimääräinen kokonaistyytyväisyysarvosana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta oli 4,16 (arviointiasteikolla 1–5), ja se parani huomattavasti aiempiin tutkimuksiin (2017, 2015, 2013) verrattuna. “ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen alueella ja valtakunnassa.…

 • Kaakkois Suomi,  Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Kaakkois-Suomi on vahvaa luomuvilja-aluetta

  Kaakkois-Suomen luomupeltoala on lisääntynyt vakaasti tällä vuosikymmenellä, ja kattaa jo yli 15 % alueen kaikista pelloista. Kaakonkulmalla tuotetaan etenkin luomuviljaa. Luomuviljelty peltoala Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella nousi tänä vuonna lähes 20 900 hehtaariin. Kehitys on ollut tasaista koko kuluvan vuosikymmenen: esimerkiksi vuoteen 2013 verrattuna Kaakkois-Suomen luomuala on kasvanut 75 %. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Luomu Kaakkois-Suomessa -koosteesta, joka perustuu julkisiin tilastoihin ja selvityksiin. Kaakkois-Suomessa toimii nyt yhteensä 290 luomutilaa, eli joka kymmenes kaakkoissuomalainen maatila on luomutila. Kaakon luomutilojen keskikoko on 72 hehtaaria, joten ne ovat keskimäärin suurempia kuin suomalaiset luomutilat ja huomattavasti suurempia kuin tavanomaiset suomalaistilat. Kaakkois-Suomen luomupellot sijoittuvat alueen kahteen maakuntaan siten, että Kymenlaaksossa on noin 2/3 ja Etelä-Karjalassa noin 1/3 luomualasta. Kymenlaakson…