Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on määrittänyt joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2020-2024

Työn tavoitteena oli päivittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella.

Palvelutasomääritys muodostuu kahdesta osasta: liikenteellisistä tavoitteista ja laadullisista tavoitteista. Liikenteelliset palvelutasotavoitteet on asetettu varsin lähelle nykyistä tarjontaa ja niiden toteuttamisella varmistetaan, että vuosina 2020–2024 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueiden kuntakeskuksista on opiskelua ja työssäkäyntiä sekä asiointia palvelevat yhteydet ainakin lähimpään suurempaan keskukseen. Laadullisista tavoitteita tärkeimmäksi tunnistettiin tiedottamisen kehittäminen.  

Palvelutasomääritys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien kanssa. Työtä esiteltiin alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä, kuntien näkemyksiä kerättiin kyselytutkimuksella sekä kunnilta pyydettiin kommentteja työn aikana.  Asukkaiden näkemyksiä kartoitettiin asukaskyselyssä ja liikenteenharjoittajien näkemyksiä puhelinhaastatteluin.  

Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja ja palvelutasotavoitteen ylittäviä yhteyksiä ei hankita ilman erityisiä perusteluja. Palvelutasomäärityksen mukaisia joukkoliikennepalveluja hankintaan määrärahakehyksen rajoissa ja yhdessä kuntien kanssa. Työn aikana luotiin yhdessä kuntien kanssa myös ehdotus uudesta liikenteen rahoitusmallista.

Yhteysväleille voi syntyä markkinaehtoisten palveluiden myötä palvelutasoselvityksessä esitettyä parempi palvelutaso. Palvelutaso voi jäädä myös alle asetetun tavoitteen, jos ELY-keskuksen käytössä oleva rahoitus ei ole riittävä.

Palvelutasoselvitys löytyy Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen internetsivulta