Kaakkois-Suomen ELY-keskus

ELY-keskuksen kautta virtasi rahaa kaakkois-suomen alueelle viime vuonna lähes 99 miljoonaa euroa – yrityksiä tuettiin koronan vuoksi lisäksi yli 59 miljoonalla eurolla

ELY-keskukset toivat vaikuttavuutta Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan erilaisin elinvoimaa tukevin hankkein viime vuonna yhteensä lähes 99 miljoonalla eurolla. Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla.

Business Finland -rahoitusta kohdistettiin Etelä-Karjalaan yhteensä 26,9 M €, josta energiatuen osuus 853 000 M €, ja Kymenlaaksoon 24 M €, josta energiatuen osuus 1,3 M €. Business Finlandin rahoituksen kasvu johtuu myönnetystä koronarahoituksesta, josta Etelä-Karjalan osuus oli 17,8 M € ja Kymenlaakson osuus 20,1 M €.  Kaakkois-Suomeen ohjattiin varsinaista Business Finlandin yritysrahoitusta 13 M €. 

Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla. 

Maaseutu 

Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin vuonna 2020 Kaakkois-Suomessa 25 yritykselle yhteensä noin 2 M €. Pääosa tuesta myönnettiin yritysten investointeihin. Rahoituksella arvioidaan syntyvän noin 60 uutta työpaikkaa. Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin myönnettiin tukea yhteensä 4,1 M €. Näiden yritys- ja kehittämishanketukien lisäksi ELY-keskus teki päätökset alueen neljän Leader-ryhmän myöntämiin yritys- ja hanketukiin (noin 1,3 M €).

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin vuonna 2020 avustuksina noin 3,3 M €. Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 5,1 M €:n lainapääomalle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus maksoi luomuviljelijöille luomukorvausta vuonna 2020 yhteensä 3,88 M €. Luomuala on Kaakkois-Suomessa 21 925 hehtaaria eli 16,1 % peltoalasta.

Maaseutuohjelman ympäristösopimuksien avulla parannetaan maaseutuluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan alkuperäisrotujen kasvatusta. Näihin sopimuksiin perustuen ELY-keskus maksoi tukia viime vuonna 0,53 M €. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Kaakkois-Suomeen viime vuonna kasvihuonetukea 1,1 M €  sekä kalatalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 40 000 euroa.  ​​

Työllisyys 

ELY-keskus hankki TE-palveluja yritys- ja henkilöasiakkaille vuonna 2020 yhteensä 16,1 miljoonalla eurolla. Ostopalveluja hankittiin tukemaan yrittäjyyttä, työllisyyttä, kotoutumista ja osaamisen kehittämistä. Yrittäjyyden tukeminen sisälsi poikkeuksellisen koronavuoden vuoksi muun muassa yksinyrittäjiä tukevia palveluja, minkä lisäksi yrityksen perustamista suunnitteleville hankittiin yrittäjävalmennuksia ja muita yrittäjyyttä tukevia palveluja.

Työnhakijoiden työnhakua tuettiin ostamalla erilaisia työnhakua tukevia valmennus- ja asiantuntijapalveluja 1,2 M €. Osaamisen kehittämistä tuettiin hankkimalla työvoimakoulutusta 5,7 M €. Erityisesti palveluhankintoja suunnattiin nuorille työnhakijoille. Työllisyydenhoidon määrärahaa jaettiin TE-toimiston käyttöön palkkatukiin yrityksille ja kunnille 6,4 M €, työllisyyspolittiisin avustuksiin 1,8 M € ja muiden asiakkaiden työnhakua tukeviin toimiin 0,1 M €. 

Yrityksen kehittämisavustuksella potkua liiketoimintaan

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt vuonna 2020 Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan rahoitusta yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa. 

Erilaisia yritystukia myönnettiin Kaakkois-Suomeen yhteensä lähes 4,5 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustuksena myönnettiin Euroopan aluekehitysrahastosta sekä kansallisella rahoituksella yhteensä lähes 2,7 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämispalveluihin eli yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin myönnettiin rahoitusta lähes 1,2 miljoonaa euroa. Yritysten toimintaympäristöavustuksen määrä oli viime vuonna Kaakkois-Suomessa noin 680 000 euroa. 

Etelä-Karjalaan yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa ja Kymenlaaksoon yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. 

Ratkaisuja työttömyyteen ESR-hankkeiden avulla​

ESR-hankkeisiin Kaakkois-Suomeen myönnettiin yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 1,4 miljoonaa euroa meni Kymenlaakson hankkeille ja loput Etelä-Karjalaan.

Rahoitusta myönnettiin muun muassa ETUKENO-hankkeelle, joka etsii ratkaisua nopean työllistymisen edistämiseksi aloilla, jossa kärsitään osaajapulasta. DIGIT – Digitaidoilla ja
-ratkaisuilla työelämään
 -hankkeessa pyritään työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä yhteistyöyrityksien tarpeisiin. Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään -hankkeen tavoitteena on tukea nuoria suorittamaan tutkintonsa loppuun ja tätä kautta ehkäistä syrjäytymistä ja työttömyyttä. HIOMO-hankkeessa autetaan Kymenlaaksolaisia mikro- ja pienyrittäjiä kehittämään yritystoimintaansa.  

Etelä-Karjalassa rahoitusta sai esimerkiksi TIETO INT -hanke, missä  haetaan ratkaisuja tietotyöalan yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin. Sytkäri-hankkeen tavoitteena on puolestaan imatralaisten vaikeasti työllistyvien NEET-nuorten (koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien) kiinnittäminen palveluiden piiriin.

Ympäristö

Ympäristöasioissa suurin rahoituskohde on METSO-ohjelman kautta valtiolle ostettavat maa-alueet tai korvaukset alueiden rauhoittamisesta. ELY-keskus teki metsänomistajien hakemuksesta 52 suojelupäätöstä, joista metsänomistajille maksettiin korvauksia noin 4,7 M €. Rakennusperintöavustuksia jaettiin edellisvuosiin verrattuna kaksinkertainen määrä (179 000 €). Lisäksi kesällä myönnettiin ylimääräinen elvytysrahoitus koronapandemiaan liittyen. Avustuksilla tuettiin alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostusta. ​

Vesistöjen kunnostustoiminta (vesien ja merenhoidon toteuttaminen) on ollut viime vuosina kasvava ympäristöavustusmuoto, ja vuonna 2020 vesistökunnostushakkeita tuettiin 156 000 eurolla. Myös maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 90 000 euroa myönnettäväksi Kutilan kanavan sekä Kopinsalmen pumppaamon jatkosuunnitteluun. Vuonna 2020 Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksellä myönnettiin yhdelle vesihuoltohankkeelle tukea (48 800 euroa) toimintaedellytysten parantamiseksi koronatilanteessa. 

Liikenne

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen perusväylänpitoon käytettiin vuonna 2020 yhteensä noin 34,7 M €, mikä on noin 5,7 M € edellisvuotta enemmän. Muutos johtui koronaelvytyksestä sekä valtion lisätalousarvioissa tienpitoon suunnatuista lisämäärärahoista. Rahoituksesta tieverkon hoitoon ja käyttöön kohdennettiin noin 14,3 M €, korjaukseen ja ylläpitoon noin 17,5 M € sekä parantamisinvestointeihin ja niiden suunnitteluun n. 2,9 M €.

Parantamishankkeina toteutettiin mt 357 Hurukselantielle kaksi keskisaarekkeellista suojatietä, mt 14594 Ahlmanintielle Maitolahdentien liittymään väistötila sekä mt 3846 Itsenäisyydentielle muun muassa yksityisteiden liittymäjärjestelyjä. Korjaus- ja ylläpitorahoituksen turvin päällystettiin 270 km maanteitä ja 18 km kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi korjattiin tai uusittiin 14 siltaa. Valtion avustusta yksityisten teiden kunnossapitoon oli käytettävissä n. 1,9 M €, josta lossien osuus oli n. 0,5 M €. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin 13 yksityistielle, ja lisäksi erityiskohteena avustettiin kahta lossia. Alueen joukkoliikenteen ostoihin ja kuntien avustamiseen käytettiin n. 2,3 M ​€.