Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Tukea vanhojen rakennusten kunnostukseen ELY-keskukselta

Puistolan päiväkodin liiteri. Kuva Kymenlaakson museon.

Nyt voi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta hakea avustusta vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen. Viime vuoden avustettavista kunnostuskohteista on esimerkkinä Puistolan päiväkodin liiteri.

Kouvolan kaupungin Puistolan liiterin kunnostus

Kouvolan keskustan kupeessa sijaitseva Kouvolan kasarmialue on yksi venäläisten 1910-luvulla rakentamista rautatieyhteyksien tuntumaan sijoitetuista tiilikasarmialueista. Kasarmialueen rakennuskanta on pääosin alkuperäistä. Museoviraston inventoinnin myötä se on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Nämä RKY-alueiksi kutsutut, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt edustavat maamme kehitysvaiheita ja ovat historian kuvastajia. Kyse on perinteen säilyttämisestä ja alueiden kehittämisestä niiden arvoja vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla.

Puuvaraston historia on pitkä ja sen rakennusajankohta sijoittuu historiallisesti merkittävään ajankohtaan 1910-luvun alkupuolelle. Se on tiettävästi ainoita säilyneitä puisia talousrakennuksia tuon ajan kasarmialueilla. Alun perin rakennus on toiminut upseerien asuinrakennuksien puuvarastona. Rakennuksesta näkyy pitkä elämä ja menneiden vuosikymmenien jättämät jäljet, mikä lisää sen omaleimaisuutta ja on osa sen henkeä.Nykyisin kohde toimii Puistolan päiväkodin ulkolelu- ja vaunuvarastona. Rakennus on suojeltu asemakaavalla.

Korjaustöissä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon vanhaa ja vain lahonneet tai rikkoutuneet osat uusitaan. Julkisivun ja katon väritys palautetaan alkuperäisen mukaiseksi. Töiden edetessä on uusittu lahonneita alahirsiä ja huonokuntoisimpia osia julkisivulaudoituksesta tarkalleen vanhan mallin mukaan teetetyllä puutavaralla. Myös vesikatto oli tarkoitus uusia vain pahimmin vaurioituneilta osiltaan. Työn aikana havaittiin alkuperäisen, yli 100-vuotiaan katon olevan niin huonokuntoinen, että sen uusinta on välttämätöntä. Kate tehdään vanhan mallin mukaisesti konesaumattuna peltikattona huomioiden nykyajan turvallisuussäännökset ja rakennuksen käyttö päiväkodin piharakennuksena.

Kunnostustukea saadaan hakemusten mukaan

Rakennusperinnön hoitoavustus on tarkoitettu rakennusperinnöltään arvokkaiden rakennusten ja alueiden säilyttämiseen ja suojelemiseen. Kunnostukset tulee tehdä rakennusten ja alueiden ominaispiirteet säilyttäen.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat kaavamääräyksin suojellut rakennukset sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvat kohteet. Lisäksi avustusta voidaan myöntää myös paikallisille kulttuurihistoriallisesti merkittäville rakennuksille.

Vanhoja rakennuksia voi kunnostaa myös saaristossa. Siis myös saariston ympäristönhoidon avustusta kannattaa harkita vanhojen rakennusten kunnostuksiinkin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Kotkassa, Pyhtäällä, Parikkalassa, Ruokolahdella ja Taipalsaarella. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt. Avustusta voidaan myöntää saaristolaisen rakennusperinnön lisäksi saaristoluonnon suojelemiseen sekä saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai parantamiseen.

Rahoitusta molempiin avustusmuotoihin myönnetään sen mukaan, paljonko kysyntää avustuksille alueella on, joten toivomme tietenkin paljon hakemuksia.

Miten haen avustusta vanhan rakennuksen kunnostukseen

Rakennusperinnön hoitoavustuksen ja saariston ympäristönhoidon avustuksen myöntää Ympäristöministeriö. ELY- keskukset saavat jaettavakseen avustuksia sen mukaan, paljonko kysyntää alueella kunnostuksille on. Valtakunnallisesti rakennusperinnön hoitoavustuksiin on tänä vuonna varattu rahaa 1,7 miljoonaa euroa. Saariston ympäristönhoitoavustusten määrä perustuu saatuihin hakemuksiin.

Myönnetyn avustuksen osalta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden rakennustutkijat ohjaavat ja valvovat avustuskohteiden käytännön korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä.

Kulttuuriperintö.fi sivusto
Lisää tietoa ja lomakkeet löytyvät ELY-keskus.fi sivuilta
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (museovirasto)