Rajavartiolaitos

:RAJAVARTIOLAITOS: Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on rauhallista, mutta kaikki eivät silti pääse maahan

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneiden kym-menen kuukauden aikana 563 000 rajanylitystä (1 851 000 vuonna 2020, – 70 % ja 6 422 000 vuonna 2019, – 91 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

Rajanylitykset ovat muodostuneet Valtioneuvoston rajanylitysliikenteen rajoituspäätök-sen mukaisesta sallitusta liikenteestä. Tällä hetkellä rajanylitysliikenne koostuu tavaralii-kenteen kuljetushenkilöstöstä sekä henkilöliikenteen osalta kaksoiskansalaisista, Suomen oleskeluluvan omaavista henkilöistä, kiinteistönomistajista, opiskelijoista sekä henkilöis-tä, jotka tulevat tapaamaan Suomessa asuvia sukulaisiaan.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-lokakuussa rajanylityksiä 270 000 (591 000 vuonna 2020 ja 2 070 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 212 000 (712 000 vuonna 2020 ja  2 468 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 106 (123 000 vuonna 2020 ja 551 000 vuonna 2019) ja Imatralla 64 000 (407 000 vuonna 2020 ja 1 291 000 vuonna 2019). Parikkalan tilapäisel-lä rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-lokakuussa rajanylityksiä 16 700 (18 000 vuonna 2020 ja 20 500 vuonna 2019).

Rajavartiosto aloitti lokakuussa kaksi esitutkintaa vaarallisen esineen hallussapidosta ja kaksi esitutkintaa laittoman maahantulon järjestämisestä sekä yhden esitutkinnan vää-rennyksestä, törkeästä kätkemisrikoksesta, rattijuopumuksesta ja valtionrajarikoksesta. Li-säksi sakkomenettelylain mukaisia esitutkintoja aloitettiin yksi.

Sakkoja rajavartiostossa määrättiin lokakuussa yhteensä 37 kappaletta, joista kahdeksan ajoneuvorikkomuksesta, kuusi lievästä valtionrajarikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta, neljä paljastinlaiterikkomuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudet-ta.
Muita nimikkeitä olivat mm. ulkomaalaisrikkomus, tietoverkkorikosvälineen hallussapito ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin lokakuussa yksi väärennetty oleskelulupa.

Anastetuksi epäiltyjä ajoneuvoja havaittiin lokakuussa yksi. Tapauksen esitutkinta on kes-ken.

Rajavartiosto esti maahantulon lokakuussa 35 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämi-seen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaa-minen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhden muun viranomaisten tekemän käännytyspäätöksen. Turvapaikkaa esi-tutkintojen yhteydessä haki lokakuussa kolme henkilöä.

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Lokakuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 128 179 7 235 5 670
Lappeenrannan lentoasema 0 2 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 261 370 14 641 27 861
Nuijamaan satama 79 4 26
Savonlinnan lentoasema 267 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 194 789 21 335 33 940
Vainikkalan rajanylityspaikka 52 383 0 0
Parikkalan rajanylityspaikka 2 130 1 986 1 706
Kaikki yhteensä 639 197 45 203 69 203

Rajanylitykset kaakkois-rajalla

Tammi-lokakuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 1 291 127 406 508 63 801
Lappeenrannan lentoasema 959 2 2
Lappeenrannan satama 18 874 0 0
Mikkelin lentoasema 2 0 25
Nuijamaan rajanylityspaikka 2 468 124 712 192 211 617
Nuijamaan satama 2 371 183 431
Savonlinnan lentoasema 305 0 7
Vaalimaan rajanylityspaikka 2 069 559 591 273 270 203
Vainikkalan rajanylityspaikka 550 656 123 046 106
Parikkalan rajanylityspaikka 20 452 18 070 16 718
Kaikki yhteensä 6 422 429 1 851 274 562 910