Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Ympäristö

Kaakkois-Suomessa ideoitiin Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmastotoimia

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelua jatkettiin Lappeenrannassa 23.8 järjestetyssä työpajassa. Osallistujat edustivat maaseudun, maatalouden, metsätalouden, ympäristön ja vesiensuojelun sidosryhmiä ja asiantuntijatahoja. Työpajoissa ideoitiin Kaakkois-Suomelle tärkeitä ympäristö- ja ilmastotoimia.

Pajatyöskentelyä vetävät Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Ohjelmatyössä on mukana myös Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoita.

Maaseudun elinvoimaisuus tärkeää ilmasto- ja ympäristötyössä

Työpajassa useat ryhmät totesivat, että maaseudun asuttuna säilyminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen ovat ilmasto- ja ympäristötyön perusta. Lisäksi useat ryhmät painottivat ympäristöön ja ilmastoon liittyvän käytännöllisen tutkimuksen, tietoisuuden ja osaamisen lisäystä.

Ilmastonmuutoksesta keskustellut ryhmä painotti erityisesti ratkaisuja liikenteen päästöjen hillitsemiseksi (esimerkiksi uudet liikkumisjärjestelyt sekä biokaasun tuotannon ja jakeluverkon kehittäminen) sekä asumisen ilmastoystävällisyyden tukemista mm. puurakentamisen ja lisääntyneen uusiutuvan energian kautta.

Luonnon monimuotoisuutta tulisi edistää erityisesti maaperän ja vesien hoidon parantamisella hiiliviljelyn, luonnonmukaisen viljelyn, maaperän hoidon, kalakantojen hoidon sekä kasvinvuorotuksen kauttta. Lisäksi eliöstön tasapainoisuutta tulisi tukea muun muassa riistanhoidolla ja uhanalaisten lajien suojelulla. Luonnon monimuotoisuutta tukevia uusiksi toimenpiteiksi ehdotettiin hyönteishotellien ja laidunpankkien tukemista.

Elinkeinot ja asuminen-ryhmä näkivät puurakentamisen tukemisen sekä luonnon vetovoimaisuuden käyttämisen matkailussa mahdollisuuksina alueen elinkeinotoiminnalle. Ryhmä ideoi luonto-, liikunta-, lähi- ja maatilamatkailuun liittyvää liiketoimintaa. Väläytettiinpä myös junan pysähtymistä Repoveden kansallispuistoon mahdollisuutena yhdistää vähäpäästöinen liikenne sekä luontomatkailu.

Vesiensuojelussa tärkeänä pidettiin metsätalouden hajakuormituksen vähentämistä suojavyöhykkeiden, vesiensuojelurakenteiden sekä hallitun lannoituksen kautta. Maatalouden hajakuormitusta voisi pienentää parantamalla peltojen rakennetta, tukemalla metsäisiä suojavyöhykkeitä sekä hiilinieluja. Yhtenä suurimpana maatalouteen liittyvänä ongelmana nähtiin lanta, jonka levitysalaksi raivataan lisää peltoalaa, myös turvemailta.

Työpajojen tulokset hiotaan toimenpide-ehdotuksiksi

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa valmistelevia sidosryhmätyöpajoja kesä-elokuussa kaikilla Järvi-Suomen ELY-keskusalueilla. Syksyllä työpajoissa ja niitä edeltäneissä taustahaastatteluissa nousseet ideat työstetään konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi, joiden toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia suunnitellaan syksyllä.

Myöhemmin syksyllä työstetään vielä alueellisissa työpajoissa esille nousseita erityiskysymyksiä sekä terävöitetään Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia

Järvi-Suomen maakunnat erilaisia

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Ohjelmaa valmistellaan viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen yhteistyönä. Hanke on rahoitettu kyseisten ELY-keskusten maaseutuohjelman teknisestä tuesta.

Linkki Järvi-Suomen maaseudun ilmasto- ja ympäristöohjelman sivuille