Kotka

:KOTKAN VALTUUSTO: Raahen kaupungin koulukiusaamista koskeva haaste puhutti valtuutettuja

Raahen kaupunginvaltuusto on lähestynyt muita kuntia ja kaupunkeja haastamalla valtuustot koulukiusaamisen vastaiseen kampanjaan.

Koulukiusaamisen ehkäisemiin liittyvää työtä tehdään Kotkan kouluissa jatkuvasti ja aiheeseen liittyvää uutta toimintamallia valmistellaan opetustoimen osalta seuraavasti:

Kiusaamisen, häirinnän, väkivallan, rikosten ja rikollisten tekojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen Kotkan esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Opetussuunnitelmat ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttävät, että esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on kuvattu kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennalta ehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät toimenpiteet.

Opiskeluhuollon ohjausryhmä on työstänyt moniammatillisesti syyskuusta 2020 Kotkaan kunnallista toimintamallia, jonka tarkoituksena on yhtenäistää perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa käytettäviä kiusaamiseen puuttumisen malleja ja vahvistaa ennaltaehkäisyyn tarvittavia toimia. Työstämisessä on kuultu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaita ja opiskelijoita, varhaiskasvatuksen ja opetuksen eri ammattiryhmiä sekä kokemusasiantuntijoita.

Uudessa toimintamallissa tullaan antamaan ohjeet oppilaille, huoltajille sekä kasvatus- ja opetushenkilöstölle kiusaamisen, häirinnän, väkivallan, rikosten ja rikollisten tekojen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Kasvatus- ja opetushenkilöstö tulee samaan erilliset, sisäiset ohjeet näiden tapausten selvittämiseksi arjessa. Ohjeet on koottu Opetushallituksen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen antamien ohjeiden ja käytännön työstä saatujen kokemusten pohjalta. Tarkoituksena olisi tuottaa kirjallisten ohjeiden lisäksi myös videomateriaalia. Toimintamallin toteuttamisen seurantaan ja arviointiin annetaan oma ohjeistus.

Toimintamalli tullaan viemään Hyvinvointilautakuntaan huhtikuussa 2021. Kevään ja alkusyksyn 2021 aikana toimintamalli esitellään rehtoreille ja jalkauttaminen osaksi koulujen arkea tapahtuu syyslukukauden 2021 aikana.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Raahen kaupungin haasteen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää tahdonilmaisunaan toimia esimerkillisesti omassa työskentelyssään edistämällä hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä.

Raahen kaupunginvaltuuston päätös, jossa haasteen sisältöä esitellään tarkemmin:

Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Kiusaaminen ja hairintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kannamme Raahessakin huolta kouluissa ja vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.

Koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja täyttäessään lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit, mm. kunnianloukkauksen, laittoman uhkauksen tai lievän pahoinpitelyn, on kyse myös rikollisesta toiminnasta. Usein koulukiusaamisen sijaan tulisikin puhua kouluväkivallasta. Henkinen väkivalta voi olla satuttavuudessaan yhtä julmaa fyysisen väkivallan kanssa. Lisäksi iso osa nuorista on kokenut seksuaalista häirintää vapaa-aikana. Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti noin 10-15 % lapsista ja nuorista. Luku on suuri ja numeroiden taakse kätkeytyy paljon yksittäisen lapsen ja nuoren inhimillistä hätää, tuskaa ja kärsimystä ja sillä voi olla vaikutuksia läpi elämän. Osa koulukiusaamisen uhreista ei selviä koskaan enää tavanomaiseen elämään, usein myös itsemurhariski kasvaa. Puhutaan siis hyvin laajasti yksilöön ja yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta, niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Kouluissamme on käytössä monenlaisia käytäntöjä ja menetelmiä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Asian vakavuudesta ja yhteisöllisestä ongelmasta johtuen koulukiusaamisen vastaista tehtävää ei saa jättää yksistään koulujen vastuulle. Koulukiusaamisen ehkäisy ja pois kitkeminen sekä jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulussa hyvä olla. Yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä se, ettei kiusaamiselle anneta kasvualustaa, on parasta koulukiusaamisen ehkaisyä. Kantamalla vastuun yhdessä voimme punoa läpi Suomen ulottuvan tiiviin ja välittävän turvaverkon ja näin tarjota entistä mielekkäämmät kouluvuodet jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Yhdessä voimme paremmin antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle koululaiselle.

Koulun tasolla ennalta ehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tarkoittaa myös yhteisöllisyyden tukemista. Raahessa kouluhyvinvoinnin edistämiseen on jo vuosia panostettu monin tavoin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeä osa koulujen opetussuunnitelmaa.

Kouluissamme työskentelee aikuisia, joiden tehtävä on tukea jokaista lasta ja nuorta myös oppituntien ulkopuolella ja vapaa-aikana. Nuorisotoimen väki kohtaa nuoria niin kasvotusten kuin myös virtuaalisesti. Raahen kaupungin toimijat sekä monipuolinen kolmannen sektorin verkosto tukevat myös vanhempien kasvatustyötä.

Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko, perhe, ystävät ja läheiset ihmiset, oman turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin, kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa auttamispalveluista, turvallinen kasvuympäristö, vanhempien työ ja toimeentulo ja kuulluksi tuleminen. Näiden asioiden edistämisellä raahelaisten lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja kotona on suuri merkitys.

Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.

Lisaksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun rakentamiseksi) kaikki raahelaiset seka kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan asukkaat mukaan.

Päätösesitys (puheenjohtaja):

kaupunginvaltuusto

  • päättää käynnistää edellä selostetun sisältöisen haastekampanjan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi kutsumalla mukaan kaikki raahelaiset

  • haastaa kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan

  • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvaä ja toisia kunnioittavaa toimintapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.