Poliisi,  Rikokset

:KAAKKOIS-SUOMEN POLIISI: Poikkeuksellinen vuosi kasvatti huumausainerikosten ja kotihälytysten määrää

Poliisin tilastot vuodelta 2020 on julkaistu. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilastot ja niiden analyysi kertovat, miltä poliisitoiminta näytti meillä viime vuonna. Poikkeuksellinen vuosi kasvatti ainakin huumausainerikosten ja kotihälytysten määrää.

Vuosi 2020 oli myös poliisille hyvin poikkeuksellinen. Vallitseva koronapandemia toi meille runsaasti lisätehtäviä, kuten keväisen Uudenmaan sulun, jota myös Kaakkois-Suomen poliisilaitos oli mukana toteuttamassa.

Viime vuodesta selvisimme kokonaisuudessaan vähintäänkin hyvin. Koronapandemia näyttäytyi meille erityisesti kotihälytysten määrän kasvuna sekä lupapalveluissa matkustusasiakirjojen kysynnän selkeänä laskuna.

Huolta aiheuttavat kuitenkin huumausainerikosten merkittävä kasvu sekä verkkorikosten nousu arkiseksi ilmiöksi. Näiden rikosten valvontaan ja ennalta estämiseen poliisi panostaa jatkossa entistä enemmän niin resurssien ja osaamisen kautta kuin jatkamalla tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Rikoslakirikosten määrissä kasvua

Vuonna 2020 rikoslakirikosten määrä (pois lukien liikennerikokset) kasvoi Kaakkois-Suomen alueella noin 20 % (3134 tapauksella) edellisestä vuodesta. Vuonna 2020 poliisi kirjasi 19 221 rikoslakirikosta, joka on suurin määrä viimeiseen yhdeksään vuoteen. Kasvu muodostuu pitkälti lisääntyneistä omaisuus- ja huumerikoksista sekä Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvistä kiristyksistä (noin 500 tapausta alueellamme).

Liikennerikoksissa oli kasvua noin 20 %, joka selittyy liikenneturvallisuuden vaarantamisten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten sekä rattijuopumusten määrän kasvulla.

Huumausainerikosten määrä on kasvanut viime vuoteen nähden merkittävästi. Huumerikosten määrä on korkein viimeiseen 20 vuoteen ja kasvua on edelliseen vuoteen nähden noin 50 %. Vaikka huumerikosten kasvu on ollut tasaista viimeiset vuodet, on vuoden 2020 kasvu on ollut poikkeuksellisen suuri.

Huumausainerikoksista suurin osa muodostuu käyttörikoksista, jotka paljastuvat liikennevalvonnan yhteydessä. Kaikista rattijuopumustapauksista 53 % on tapahtunut huumeiden vaikutuksen alaisena. Huumausainerikoksista kiinni jääneissä on kasvua kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisen huolestuttavaa on kasvu aivan nuorempien epäiltyjen osalta. Kasvua on ollut myös tavanomaisissa sekä törkeissä huumausainerikoksissa.

Huumausainerikosten osalta Kaakkois-Suomen poliisi on onnistunut paljastamaan isoja huumausaineisiin liittyviä rikossarjoja sekä kohdistanut rikostutkintaa verkossa tapahtuvaan huumausainekauppaan. Jatkossa tulemme kohdistamaan valvontaa vielä aikaisempaa enemmän niin kadulla kuin verkossa tapahtuvaan huumausainekauppaan. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jotta nuorien huumeiden käyttöön pystytään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Petosrikosten määrä kasvoi noin 30 %. Kasvua on erityisesti verkossa tapahtuneissa petoksissa. Tyypillinen teko on myyntipalstoilla tapahtunut vilpillinen kauppa. Lisäksi verkossa tapahtuneiksi petoksiksi kirjattiin niin sanottuja toimitusjohtaja-, Microsoft- sekä rakkauspetoksia.

Avointen rikosilmoitusten määrä on edelleen kasvanut

Avointen rikostutkintojen määrä jatkoi kasvuaan myös vuonna 2020, ja tällä hetkellä niitä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on noin 7300. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 6900 ja sitä edellisenä 5700. Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvät rikosilmoitukset nostavat lukua 500 ilmoituksella. Rikosmäärän kasvun lisäksi tutkinta-aikojen selkeään pidentymiseen vaikuttivat rikostutkijoiden riittämätön määrä suhteessa työmäärään sekä tutkittavien rikosten työläämpi laatu. Kuten avointen asioiden määrästä voi päätellä, vähemmän kiireellisten yksittäisten rikosten tutkinnassa on harmillista viivettä.

Hälytystehtävien kokonaismäärä pysynyt edellisen vuoden tasolla, kotihälytystehtävien määrä on kasvanut

Hälytystehtävien kokonaismäärä pysyi Kaakkois-Suomessa edellisen vuoden tasolla, kun taas kotihälytystehtävien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 23 %.

Kotihälytysten osalta etenkin häiriötä aiheuttavaan käyttäytymiseen tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Myös perheväkivaltaan liittyvät kotihälytykset ovat lisääntyneet, tosin niiden kasvu aikaisempiin vuosiin nähden ei ole yhtä suuri kuin muiden kotihälytystehtävien.

Kiireellisimmille hälytystehtäville poliisi saapui Kaakkois-Suomessa yhtä nopeasti kuin menneinäkin vuosina. Toimintavalmiusaikamme on ollut näissä tehtävissä viime vuonna 9,3 minuuttia.

Poliisin myöntämien lupien määrä on laskenut voimakkaasti lukuun ottamatta aselupia

Koronapandemian seurauksena matkustusasiakirjojen kysyntä heikentyi     viime vuonna Kaakkois-Suomen alueella noin 40 % edelliseen vuoteen verrattuna: passihakemusten määrä väheni 48 % ja henkilökorttihakemusten määrä 28 %.

Koronapandemialla ei ollut juurikaan merkitystä metsästykseen tai ampu    maharrastukseen liittyvien aselupien määrissä. Vuonna 2020 käsiteltiin 2992 aselupaa, mikä vastaa edellisvuosien tasoa.

Aselupavalvonnan suoritteissa on kasvua 59 %, kun aselupiin liittyviä peruutuksia, varoituksia ja haltuunottopäätöksiä tehtiin vuoden 2020 aikana 461 kpl (2019 vastaava 290 kpl). Myös ajokieltopäätöksiä tehtiin viime vuonna edellisen vuoden tahtiin.

Yksityisen turva-alan lupia myönnettiin viime vuonna 794 (2019 973 kpl). Järjestyksenvalvojilta perutettiin kokonaan tai määräajaksi luvat 15 tapauksessa, kaksi henkilöä sai tiedoksi varoituksen ja yhdeksän henkilön järjestyksenvalvojahyväksyntä peruttiin väliaikaisesti. Kuudelta vartijalta peruttiin luvat kokonaan tai määräajaksi, yksi vartija sai tiedoksi varoituksen ja neljän vartijan osalta hyväksyntä peruttiin väliaikaisesti.