Liikenne & Logistiikka

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2021: Tieliikenteessä kuolleiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tapahtui vuonna 2021 yhteensä 216 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (226 vuonna 2020). Näissä onnettomuuksissa menehtyi 11 henkilöä (kuusi Etelä-Karjalassa ja viisi Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 258 henkilöä. Pitkän aikavälin kehitys kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa Kaakkois-Suomen alueella on mennyt tasaisesti parempaan suuntaan. Edellisten kahdenkymmenen vuoden keskiarvo on 21 menehtynyttä vuodessa, viimeisen kymmenen vuoden keskiarvo 16 menehtynyttä vuodessa ja viimeisen viiden vuoden keskiarvo 13 menehtynyttä vuodessa. Vuonna 2021 kahdeksassa Kaakkois-Suomen 15 kunnasta toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä (vuonna 2020 nollakuntia oli yhdeksän).

Vakavien loukkaantumisten tarkastelu tieliikennekuolemien rinnalla parantaa suojaamattomien tienkäyttäjäryhmien asemaa liikenneturvallisuustyössä

Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden tilastointi käynnistyi muutama vuosi sitten. Hoitoilmoitusrekisteriin (HILMO) pohjautuvat kattavat määrätiedot koko maan ja maakuntien osalta on tällä hetkellä saatavissa vuosilta 2014–2020.

Vuosina 2016–2020 Kaakkois-Suomessa tilastointiin yhteensä 231 vakavaa loukkaantumista, keskimäärin 46 vuosittain. Vuonna 2020 tilastoitiin niin ikään 46 vakavaa loukkaantumista (24 Kymenlaaksossa ja 22 Etelä-Karjalassa).

Onnettomuustilastoinnin kehittyminen vakavien loukkaantumisten osalta, ja vakavien loukkaantumisten tarkastelu yhdessä liikennekuolemien kanssa, on merkittävä edistysaskel liikenneturvallisuustyölle. Vakavien loukkaantumisten tarkastelu nostaa etenkin suojaamattomien tienkäyttäjäryhmien – jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden – asemaa liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Vakavista loukkaantumisista peräti 57 % prosenttia tapahtuu liikenteen heikoimmille osapuolille (kuolleista 37 %). 

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä siirrytään toimenpiteiden suunnitteluun ja asiantuntijahaastatteluihin

Euroopan laajuista, kansallista ja siten myös Kaakkois-Suomen alueen liikenneturvallisuustyötä ohjaa liikenneturvallisuustyön nollavisio, jonka mukaisesti kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Valtakunnallisena tavoitteena on tieliikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrän puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030. Vuoteen 2050 mennessä tieliikenteessä ei saisi tapahtua yhtään kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista.

Valtakunnallisia tavoitteita jalkauttavassa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä tehtiin syksyn 2021 aikana kattavat tarkastelut onnettomuustilastoihin, liikennerikostilastoihin ja toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi erilaisten kyselyiden ja tilaisuuksien kautta kartoitettiin kuntalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä liikenneturvallisuustyön painotuksista ja kehittämistarpeista. Laajan tausta-aineiston pohjalta on laadittu alla esitetty luonnos vuoteen 2030 ulottuvasta visiosta ja tavoitteista.

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön visio ja määrälliset tavoitteet

Liikenneturvallisuusvisio:

 • Kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä.
 • Liikkuminen koetaan turvalliseksi kulkutavasta tai liikkujan erityispiirteistä riippumatta.
 • Liikkumisvalinnat ovat ympäristöystävällisiä sekä terveyttä ja turvallisuutta edistäviä.

Määrälliset päätavoitteet vuoteen 2030

 • Tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkantuneiden määrä vähenee jatkuvasti.
 • Vuonna 2030 tieliikenteessä menehtyy enintään 5 ja loukkaantuu vakavasti enintään 20 ihmistä.
 • Jalankulkijoiden ja pyöräilijoiden kokema turvallisuuden tunne liikenteessä kasvaa.

Visiota ja tavoitteita konkretisoimaan ja vuosille 2022–2026 ajoittuvaa toimenpidesuunnittelua ohjaamaan on määritelty nykytilan ja toimintaympäristön analyysien pohjalta seuraavat painopisteet:

 • Nuoret
 • Ajonopeudet
 • Päihteet
 • Ajoterveys
 • Jalankulku, pyöräily ja sähköiset liikkumisvälineet
 • Päätiet

Läpileikkaavia teemoja suunnittelussa ovat muun muassa alueellisen liikenneturvallisuustyön kehittäminen (yhteistyö, viestintä, seuranta), kaikki ikä- ja liikkujaryhmät huomioivan elinikäisen liikennekasvatuksen turvaaminen ja tieliikenteen onnettomuuksien pelastustoiminnan kehittäminen. Toimenpiteiden suunnittelu on loppusuoralla ja sitä on tehty Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä sekä erillisissä työpalavereissa ja asiantuntijahaastatteluissa. Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu kesäkuun 2022 loppuun mennessä.