Talous & Työllisyys,  Virolahti

Virolahti nostamassa tuloveroprosenttia

Kuntalain 111 §:n (410/2015) mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallinnolle sähköisesti viimeistään 19.11.2018. Virolahden kunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2009 lähtien ollut  20,00.

Vuosina 2012-2018 yhteensä 285 kuntaa 311:sta on korottanut tuloveroprosenttia. Viimeisen kolmen vuoden aikana on nähty myös tuloveroprosentin alentamisia (yhteensä 27 kuntaa). Vuonna 2018 koko maan tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 20,76 % ja painotettu keskiarvo on 19,86 %. Kymenlaaksossa vuoden 2018 tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 20,61 % ja painotettu keskiarvo on 20,98 %. Tuloveroprosentit ovat kunnittain seuraavat:

  • Hamina 21,00 % (20 636 as.)
  • Iitti 20,75 % (6 889 as.)
  • Kotka 21,50 % (54 187 as.)
  • Kouvola 20,75 % (85 306 as.)
  • Miehikkälä 20,00 % (2 034 as.)
  • Pyhtää 20,25 % (5 340 as.)
  • Virolahti 20,00 % (3 267 as.)

 Kunnan taloustilanne 2018 on ollut edellistä vuotta heikompi. Toteutettu investointiohjelma on ollut raskas ja tilikauden aikana on otettu lisälainaa kattamaan investointeja. Edellisessä (v. 2017) tilinpäätöksessä lainakanta oli 16 Meur (4 896 euroa/asukas) ja vuoden 2018 tilinpäätöksessä lainakannan arvioidaan olevan noin 17,5-19,5 Meur, eli noin 5 500 – 6 150 euroa/asukas. Viime vuodenvaihteessa koko maan kuntien keskiarvo oli 2 933 euroa/asukas. Myös tulevina vuosina investointiohjelma jatkuu kunnan kokoluokkaan nähden suurena. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisut nostavat vuodelle 2019 palkkamenoja noin 3 %:lla. Myös muiden alojen palkkaratkaisujen voidaan olettaa siirtyvän jollakin aikavälillä kunnan palveluiden ostoihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote aloittaa 1.1.2019.

Kymsoten perussopimukseen on kirjattu, että kuntayhtymän toimintakulujen taso saa vuosina 2019-2020 kasvaa vuoden 2018 mukaisesta tasosta palkkojen sopimuskorotusten ja henkilösivukuluihin kohdistuvan lainsäädännön muutosten mukaisesti. Kymsoten vuoden 2019 kuntakohtaisia maksuja ei ole vielä lopullisesti päätetty. Rahoituskustannukset nousevat noin 150 000 euroa. Suurin yksittäinen syy tähän on korkosuojaussopimuksen jatkuminen kahden välivuoden jälkeen. Vuodelle 2019 valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan 100 000 – 200 000 euroa. Kuntaliitto on antanut viimeisimmän ennusteen 14.9.2018 (9,47 Meur) ja ennen vuodenvaihteen VM:n valtionosuuspäätöstä Kuntaliitto antaa vielä yhden valtionosuusennusteen marraskuussa 2018.

Viime vuosina Virolahden kunnallisverojen verotulot ovat vaihdelleet.

Kunnallisverojen verotulot tippuivat vuodelle 2018 (-4,4 %). Mikäli tuloveroprosentti pidettäisiin 20,00 %:ssa, niin vuodelle 2019 ennakoidaan tuottojen kasvavan noin 5 %. Kuntaliiton Virolahden tuloveroennuste (8,6 M€) pohjautuu mm. 3179 henkilön asukaslukuun. Yhden prosenttiyksikön muutos kunnan tuloveroprosentissa tarkoittaa noin 400 000 euron muutosta verotuloissa.

Kunnanjohtajan ehdotus

Huomioiden kunnan talous- ja rahoitustilanne sekä varautuminen tuleviin investointeihin, kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Virolahden kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 20,50 %.