Kymenlaakso

STM myönsi 1,1 milj. euroa Kymenlaakson iäkkäiden kotona asumista tukeviin palveluihin

Kymsoten kotiin annettavia palveluita kehitetään kustannuksiltaan tehokkaaksi ja monipuoliseksi iäkkäiden kotona asumista tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. STM on myöntänyt hankkeelle 1,1 milj. euron määrärahan tammikuun alussa.

Kotiin tuotettavien palvelujen tarve kasvaa, koska Kymsoten alueen yli 75-vuotiaiden ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti. Kymenlaaksossa oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä vuoden 2020 lopussa reilu 20 000, joista kotihoidon palvelujen piirissä oli noin 2000 asiakasta. Vuonna 2025 arvioidaan kotihoidon palvelevan jo noin 3000 asiakasta.

Kehittämisen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson ikäihmiset, eli jo apua arjen toiminnoissa tarvitsevat sekä ennaltaehkäisevien palveluiden piirissä olevat. Kotihoidon kehittäminen kattaa kaikkia niitä toimia, joilla iäkkään ihmisen turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä ovat myös Kymsoten kotihoidon noin 700 ammattilaista.

Kymsoten alueella on tarkoitus myös palkata kuusi uutta työntekijää tukemaan ja auttamaan kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistyössä.

Kehittämistyöllä halutaan myös varmistaa, että palvelut ja niiden myöntämisen perusteet ovat yhdenvertaiset kaikille alueen asiakkaille.

Keskiössä riittävä ja osaava henkilöstö

Suurin ratkaistava haaste Kymsotessa ja koko alalla on kotiin tuotettavien palvelujen henkilöstön riittävyys sekä tyytyväisyys. Myös eläköitymiset lisäävät painetta henkilöstön saatavuuteen.

”Iäkkäiden asiakkaiden toimivien palvelupolkujen varmistamiseksi on tehtävä laajasti
moniammatillista yhteistyötä, yli yksikkörajojen koko asiakkuuden ajan. Tavoitteena on, että asiakas saa tarpeidensa mukaista palvelua sujuvasti ja itsenäistä toimintakykyä tukien. Eri ammattilaisten yhteistyö asiakkaan hyväksi ja se, ettei palveluketju katkea missään kohdassa tukea, on ensiarvoisen tärkeää”, kertoo projektipäällikkö Noora Haimi.

”Ongelmia on lähdetty ratkaisemaan ottamalla käyttöön mm. kotihoidon tarvepohjainen toimintamalli sekä vahvistamalla kotona asumista tukevaa teknologiaa toimintamalleineen. Tavoitteena on, että digitaalisten ratkaisujen käytön laajentaminen mm. tuettuun asumiseen ja kotiutustilanteisiin tukevat asiakkaan itsenäistä toimintakykyä, oikea-aikaista kotiutumista ja kotona asumisen turvallisuutta”, Haimi sanoo.

Tavoitteena on riittävä, ammattitaitoinen ja tyytyväinen henkilöstö, jota tuetaan läsnä olevalla ja systemaattisella arjen johtamisella. Henkilöstön työskentelyä pyritään helpottamaan digitaalisilla ratkaisuilla ja automatiikkaa lisäämällä. Henkilöstön osaamista ja teknologiakyvykkyyttä kehitetään johdonmukaisesti.

Kymsoten kotiin tuotettavat palvelut muodostuvat 13 palveluryhmästä. Ryhmät ovat asiakasohjaus, varhaisen tuen palvelut, kuntoutus, kotihoidon tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta, kotihoito, kotisairaala, ensihoito, palliatiivinen hoito, omaishoito, tuettu asuminen, erityispalvelut, vammaispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Kymsoten kotihoidossa on kehittämistyötä lähdetty tekemään aktiivisesti jo vuoden 2019 alusta lähtien seuraten valtakunnallisia ohjeistuksia, suosituksia ja lakimuutoksia. Kehittämistyötä tehdään jatkossakin moniammatillisissa työpajoissa yhteistyössä kaikkien sote-ammattilaisten kanssa.