Virolahti

Virojoen uusi päiväkoti koulujen yhteyteen: Virolahden kunnan uuden päiväkodin arvioidaan maksavan 3,4 miljoonaa euroa

Virojoen päiväkodin sisäilmatyöryhmä on työskennellyt syksystä 2016 alkaen Kaakon kaksikon “Epäiltäessä sisäilmaongelmaa” -toimintaohjeiden mukaisesti. Sisäilmatyöryhmä on tullut siihen tulokseen syksyllä 2018, että Virojoen päiväkodin Reemiläntie 4 osalta varhaiskasvatuksen toiminnot tulee siirtää väistötiloihin. Teknisen lautakunnan esitys terveyskeskuksen toisen kerroksen tilapäisestä muutoksesta päiväkodin väistötiloiksi hyväksyttiin Virolahden kunnanhallituksessa 10.12.2018 ja 28.1.2019. Sisäilmatyöryhmä jatkoi työskentelyä 17.5.2019 asti ja päiväkoti pääsi muuttamaan tilapäisiin väistötiloihin 10.6.2019 terveyskeskuksen toiseen kerrokseen.

Kuusivuotiaiden esiopetus jatkoi edelleen toimikaudella 2019 – 2020 väistötiloissa Virolahden yläkoululla.
Virolahden kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen Virojoen päiväkodin hankesuunnittelun aloittamisesta ja varhaiskasvatusjohtaja on laatinut varhaiskasvatuksen nykytila-analyysin. Tarveselvitys perustuu Virojoen päiväkodin sisäilmatyötyöryhmän työskentelyyn sekä varhaiskasvatuksen laatimaan varhaiskasvatuksen nykytila-analyysiin (27.3.2019).

Virolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2018 hyväksynyt investointiohjelmaan 1,8 M€ varauksen Virojoen päiväkodin rakentamiseen. Virolahti -strategian 2019-2021 palveluihin liittyvissä toimenpidekokonaisuuksissa Virojoen uuden päiväkodin hankesuunnittelun käynnistäminen on määritelty ensimmäiseksi toimenpiteeksi.

Vastuuviranhaltijaksi on määritelty tekninen johtaja. Hankkeen aikatauluksi on asetettu suunnitelman valmistuminen 2019 ja päiväkoti käytössä vuonna 2020. Myös varhaiskasvatuksen talousarviotavoitteena ja toimenpiteenä vuodelle 2019 on kirjattu tervelliinen ja turvallinen kasvuympäristö. Sen mittarina on tilakysymysten ratkaiseminen, Virojoen päiväkodin sisäilma ja tavoitteena saada suunnitelma valmiiksi vuonna 2019.

Kaakon kaksikon “Tilanhenkkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet” (9.11.2017) mukaisesti hankesuunnittelu on tilahankkeiden toinen päävaihe, jonka tuloksena täsmennetään ja määritellään lopullisesti hankkeiden tavoitteet, selvitellään ja verrataan tilanhankita- ja sijoitusvaihtoehdot ja päätetään kaikista keskeisistä ratkaisuista.

Hankesuunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet luottamushenkilönä käyttäjälautakunnan varapuheenjohtaja Janne Tolvanen, Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho, varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander (työryhmän sihteeri), Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies, sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen, ruokahuoltopäällikkö Arja Ivanoff, tekninen johtaja Markku Uski, tilapalvelupäällikkö Tommi Takanen (työryhmän puheenjohtaja), lvi-insinööri Veikko Tylli ja hankesuunnittelukonsultti arkkitehti SAFA Mika Sairanen. Lisäksi hankesuunnittelussa ovat olleet mukana Virojoen koulunjohtaja Elina Heinonen, Jukka-Pekka Korhonen ja siivoustyönjohtaja Heidi Hostikka ja Virolahden sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antton Yrjönen. Hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui viisi kertaa 25.4. – 2.9.2019 välisenä aikana.

Hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksenä Virojoen päiväkodin rakentaminen uudisrakennuksena on välttämätöntä, jotta laadukas varhaiskasvatus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisissa, terveissä, ergonomisissa ja varhaiskasvatustoimintaan suunnitteluissa tiloissa. Tämä tarkoittaa, että tilat ja välineet mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen kokonaisuudessaan. Tilahankkeessa on erityisesti huomioitava erityisesti 0-6-vuotiaiden lasten tarpeet hoidon, kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta. Lisäksi on huomioitava ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen erityistarpeet, sillä Virojoen päiväkoti vastaa koko Kaakon kaksikon vuorohoidosta. Tilojen on oltava toiminnallisesti sopivat ja lapsiryhmän tarpeen mukaan muunneltavat, akustisesti hyvin eristetyt, oppimisympäristöltään virikkeelliset ja käytännölliset sekä vuorohoidon nökökulmasta kodinomaiset.

Hankesuunnittelutyöryhmä ehdottaa, että Virojoen päiväkoti toteutetaan uudishankeena Virojoen koulujen yhteyteen. Koulujen alue on hyvin saavutettavissa ja mahdollistaa vaihtoehdoista parhaiten päiväkodin turvallisen saattoliikenteen järjestämisen. Varhaiskasvatus hyötyy siitä, että sen toiminnot ovat yhdessä paikassa ja osana perusopetusta, kirjastoa ja liikuntapaikkoja. Koulujen yhteydessä on saatavissa merkittäviä synenergiaetuja ruokapalveluiden, teknisten järjestelmien, tilojen ja ulkoliikunta-alueiden yhteiskäytön tuloksena. Tilojen yhteiskäytöstä syntyy investointisäästöjen lisäksi merkittävää säästöä myös vuosittaisissa käyttömenoissa.

Käyttäjähallintokunnan hankevastaava vie hankesuunnitelman käyttäjälautakunnan kautta kunnanhallituksen ja kunnanhallitus edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kun hankesuunnitelma on tullut hyväksytyksi, tekninen hankevastaava
käynnistää rakennussuunnitteluvaiheen ja hankkeen päävastuu siirtyy käyttäjälautakunnalta tekniselle hankavastaavalle tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti.