Kouvola

:KOUVOLA: Käyrälammen kehittämissuunnitelma on valmistunut

Käyrälammen-Tykkimäen alue on yksi Kouvolan tärkeimmistä matkailukohteista. Alueen potentiaali nykyistä merkittävämpänä matkailupalvelujen alueena on tunnistettu ja aluetta halutaan kehittää tulevina vuosina niin kaupungin kuin yksityisten yritystenkin toimesta. Toisaalta alueella on myös paljon luonto- ja virkistysarvoja, joiden säilyminen tulee turvata. Tarkemman suunnittelun ja kaavoituksen pohjaksi on laadittu kehittämissuunnitelma, johon myös asukkaat ovat saaneet vaikuttaa.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa Käyrälammen alueen vetovoimaisuutta asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta, tukea alueella olevien yritysten toimintaa ja laajenemismahdollisuuksia sekä uusien palveluiden syntymistä. Suunnitelman tärkeänä lähtökohtana on ollut kokonaisuuden hallinta ja erilaisten intressien ja arvojen yhteensovittaminen. Lisäksi siinä on huomioitu valtatie 6 parantamisesta tulevaisuudessa seuraavat maankäytön ja liikenneyhteyksien muutokset ja niiden tuomat rajoitteet ja mahdollisuudet.

Kehittämissuunnitelman taustaksi laadittiin vuosi sitten asukaskysely, johon kävi vastaamassa 91 henkilöä. Vastausten perusteella kehittämissuunnitelmassa huomioitiin muun muassa asukkaiden suosikkipaikat sekä uusien yhteyksien ja toimintojen tarve.

Kehittämissuunnitelmassa Käyrälammen alue on jaettu neljään eri vyöhykkeseen: loma-alueeseen, kylämiljööseen, erävyöhykkeeseen sekä yritysalueeseen. Näin kaikille erilaisille toiminnoille on oman alueensa, joiden sisälle suunnitelmassa esitetty maankäyttö ja palvelut tukevat toisiaan ja samalla vahvistavat alueen jo olemassa olevaa identiteettiä. Suunnitelmassa on ehdotettu edellisten lisäksi uusia kulkuyhteyksiä ja luonnontilaan jätettäviä alueita.

Suunnitelman toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta suunnitelma tulee toimimaan muun muassa lähivuosina alkavan yleiskaavatyön sekä pienempiä osa-alueita koskevien asemakaavamuutosten pohjana. NÄitä vievät eteenpäin kaupungin ohella yritykset ja maanomistajat.