Hamina,  Kunnallistekniikka

Hulevesi tulee kalliiksi Haminan Vedelle

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien hallinnan kokonaisuutta, johon kuuluvat erilaiset kunnan ja vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmät. Järjestämisvelvollisuuden perusteella kunnan on huolehdittava, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän tai vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi taikka hulevesien hallitsemiseksi muilla tavoin.

Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Päätöksen edellytyksenä on, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti ja, että viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Sääntelyllä estetään sellaisten huleveden viemäröintivelvoitteiden asettaminen laitokselle, joista se ei kykene huolehtimaan, ja kiinnitetään huomiota hulevesimaksujen pysymiseen vesihuoltolain maksusäännösten mukaisina. VHL 18 § mukaisesti vesihuollon maksujen tulee olla kustannuskattavia, kohtuullisia ja tasapuolisia. Lisäksi vesihuoltolaki edellyttää, että kustannukset tulee aiheuttamisperiaate mukaisesti kohdistaa asiakkaiden maksettaviksi oikeudenmukaisessa suhteessa.

Kuntalain 110 § edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja, että taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Vaikka tasapainoperiaate viime kädessä sitoo vain kuntaa kokonaisuutena, kuntaliiton mukaan on perusteltua, että myös liikelaitoksen taloussuunnitelmassa noudatetaan kuntalain 110 §:n mukaista menettelyä.

Hulevesiviemäröinti on ollut eriytettynä Haminan Veden kirjanpidossa vuodesta 2015 alkaen. Huleveden tulos on ollut siitä saakka joka vuosi alijäämäinen. Alijäämää on kertynyt neljän vuoden aikana (2015 – 2018) yhteensä noin 525 000 euroa. Taloutta on pyritty saamaan tasapainoon huleveden perusmaksuja korottamalla. Perusmaksuja nostettiin edellisen kerran vuonna 2018 noin 40 %:lla. Tästä huolimatta huleveden tulos tulee olemaan vuonna 2018 noin 137 000 euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottaminen vaatisi uutta isoa korotusta huleveden perusmaksuihin.

Toimitusjohtajan ehdotus

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin ja Haminan Veden välinen hulevesisopimus puretaan, koska vesihuoltolain 17 a §:n mukaiset edellytykset eivät täyty.