Kotka

:SISÄILMAKYSELY: Kuntalaisaloite vastatuulessa: Kotkan kaupunki ei ryhdy teettämään kiinteistöissään säännöllisiä sisäilmakyselyitä

Tytti Ruutiainen (vastuuhenkilönä) on tehnyt kuntalaisaloitteen kattavien, säännöllisten oirekyselyiden teettämisestä Kotkan kaupungin kiinteistöihin. Aloite on vastaanotettu 4.4.2018. Aloitteeseen on osallistunut 109 kunnan asukasta ja yhteensä 140 osallistujaa.

Aloitteessa todetaan muun muassa; ”Kotkan kaupungin kiinteistöissä kärsitään erittäin paljon sisäilmaongelmista. Ongelmat aiheuttavat runsaasti sairaslomia ja poissaoloja, alentunutta työ- ja opiskelukykyä, elämän laadun alentumista, sosiaalisen elämän kaventumista, taloudellisia ongelmia ja jopa pysyvästi sairastumista. Millään muulla mittarilla ei pystytä tilannetta hallitsemaan, kuin järjestämällä kiinteistökohtaiset oirekyselyt. Kyselyt tulee toistaa säännöllisesti ja ne täytyy tilata puolueettomalta taholta. Esimerkiksi Örebro-kysely on käyttökelpoinen ja se täytyy tehdä luottamuksellisesti.”

Vastaus: Sisäilmakyselyn mahdollisuudet ja haasteet

Sisäilmakyselyllä pyritään selvittämään tiloissa oleskelevien oireilua ja kokemusta sisäympäristön laadusta. Kysely voi antaa viitteitä sisäilmaongelmasta ja sen aiheuttajasta sekä ongelmien kohdentumisesta ja laajuudesta kiinteistössä.
Jotta kyselyllä saataisiin riittävän luotettava kuva, on kyselyyn osallistuvia oltava vähintään 10 henkeä. Tätä pienemmissä työpaikoissa voidaan käyttää esimerkiksi työterveyden tekemää työntekijöiden haastattelua. Työterveyslaitos ilmoittaa heidän tekemän kyselyn olevan tarkoitettu kohteisiin, joissa on vähintään 20 päätoimisesti työskentelevää.

Sisäilmakyselyn käytölle luo haasteita vertailuaineistojen saatavuus, vastausprosentin vaihtelu tai alhaisuus, ulkopuoliset vaikuttajat kuten siitepölyja flunssaepidemiakaudet sekä ennakkoon kärjistyneet riskikäsitykset ja huoli. Haasteiden johdosta kyselyn analysointi vaatii asiantuntijuutta. Sisäilmakyselyä ei suositella tehtäväksi ristiriitaisissa kohteissa eikä työpaikalla, jossa on toiminnallisia päästöjä.
Sisäilmakyselyä ei voida pitää rakennuksen kunnon ensisijaisena tutkimuskeinona. Pelkästään sisäilmakyselyn perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä rakennuksen olosuhteista tai terveyshaitan olemassaolosta. Kyselyn tuloksia tulee tarkastella yhdessä muiden kohteesta tehtyjen selvitysten ja havaintojen kanssa ja sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin kiinteistössä tulee perustua aina rakennuksen ja talotekniikan teknisiin selvityksiin ja myös terveydenhoidon tietoihin kokonaisuutena.

Sisäilmakyselyn käyttö Kotkassa
Sisäilmaongelmien käsittelemiseksi Kotkan kaupungilla on käytössä vakiintunut toimintamalli. Ongelmien selvittämiseksi ja poistamiseksi kuhunkin ongelmakohteeseen perustetaan kohdekohtainen sisäilmaryhmä. Ryhmä toimii tietoa kokoavana ja työtä koordinoivana ohjausryhmänä, joka etsii ja ehdottaa toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi ja päätöksenteon pohjaksi. Sisäilmakysely soveltuu yhdeksi keinoksi taustatietojen kartoittamisessa.

Kotkan kaupungin henkilöstön työtiloissa on käytetty työterveyshoidon tekemiä oirekyselyitä yhtenä osana oirelähtöisten ongelmien selvittelyä ja terveyshaitan merkityksen arviointia. Työterveys tekee myös säännöllisiä, 5—6 vuoden kierrolla toistettavia, kohdennettuja työyhteisötarkastuksia, joissa selvitetään myös henkilöstön oireilua ja sisäilmakokemuksia. Tarkastuksen yhteydessä työterveys voi arviointinsa perusteella toteuttaa työyhteisölle myös sisäilmakyselyn. Myös ongelmakohteissa työterveys voi arvioida sisäilmakyselyn käytettävyyden. Säännöllisiä henkilöstön sisäilmakyselyitä ei ole tehty, vaikkakin useissa työpisteissä työterveyden kyselyitä henkilöstölle on toistettu.

Monet Kotkan kaupungin työpisteet ovat henkilöstömäärältään pieniä, alle 10 työntekijää käsittäviä. Näissä sisäilmakyselyllä saadaan vain suuntaa antavia tuloksia. Kaupungilla on myös työpaikkakohteita, joissa esiintyy toiminnallisia päästöjä. Edellä mainituissa kohteissa saadaan parempia tuloksia haastattelemalla kaikki työntekijät työterveyshoidon toimesta.

Oppilaille suunnattu, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kehittämä sisäilmakysely on teetetty kaikissa Kotkan kouluissa keväällä 2019. Kysely suunnattiin alakoulujen luokkien 3.—6. oppilaille sekä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille. Kouluissa oppilaat vastasivat itse kyselyihin oppitunnin aikana. THL on selvittänyt, että 3—6. luokan oppilaat osaavat vastata itse kyselyyn. Otsolan koulussa teeteettiin keväällä 2019 myös kaikille esikoululaisille, koululaisille ja henkilöstölle suunnattu erillinen sisäilmakysely ulkopuolisella asiantuntijalla (Indoor-Aid). Lapset vastasivat kyselyyn yhdessä huoltajien kanssa. Aikaisemmin on ulkopuolisella asiantuntijalla (THL, IndoorAid) teetetty oppilaskyselyjä kahdessa muussa koulussa.

Sisäilmakyselyn kustannuksista Työpaikoilla
Työterveyslaitoksen sisäilmakyselyjen hinta määräytyy työntekijämäärän mukaan porrastetusti. Hinta on matalin alle 50 työntekijän kohteessa 827 euroa ja korkein yli 300 työntekijän kohteessa 2 756 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. (Hintatiedot 1.11.2019).
Kotkan kaupungin käyttämän työterveyshuollon sisäilmakysely ei sisälly suoraan kaupungin ostamiin työterveyspalveluihin, vaan niitä tehdään terveydellisin perusten. Vuosittaisesti toistuvan kyselyn teettäminen on harkittava ja tilattava erikseen.
Kotkassa on tällä hetkellä n. 100 esimiestä. Heidän alaiset työyksiköt saattavat työskennellä useissa toimipisteissä. Varovaisen arvion mukaan kokonaiskustannus vuosittaisten kyselyiden tekemisestä voisi olla vuositasolla noin 82 700 €.
Kouluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koulujen oppilaille suunnatun sisäilmakyselyn hinta määräytyy oheisen taulukon mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. (Hinnasto 1.11.2019). Ala- ja yläkoulut raportoidaan aina erikseen, joten perus- ja yhtenäiskouluista tulee aina vähintään kaksi raportoitavaa yksikköä.

Kotkan kaupungin ylläpitämiä alakouluja on yhteensä 14, yläkouluja 5 ja lukioita 2. THL:n kysely tulisi maksamaan 2 600 € vuodessa ja muiden kyselyiden toteutus yrityksestä riippuen noin 30 000 € vuodessa.

Yritysten sisäilmakyselyjen hintatasot vaihtelevat tarjouspyynnön kohdemäärän ja kohteessa oleskelevien määrän mukaan. Esimerkiksi noin 250 oppilaan ala-asteen kokoisen koulun sisäilmakyselyn hinta on luokkaa 1 500 €.
Sisäilmakyselyn kustannuksista vastaa kukin hallintokunta kohdaltaan.

Esitys säännöllisen sisäilmastokyselyn käyttämisestä

Kuntalaisaloitteen tarkoituksena on hallita Kotkan kaupungin omistamien kiinteistöjen sisäilmaongelmia toteuttamalla säännöllisiä kiinteistökohtaisia oirekyselyitä puolueettomalta toimijalta.

Sisäilmakysely ei ole kuitenkaan rakennuksen kunnon ensisijainen tutkimuskeino. Sen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä rakennuksen olosuhteista tai mahdollisen terveyshaitan olemassaolosta. Kyselyiden avulla voidaan kuitenkin saada arvokasta tietoa käyttäjien sisäilmastokokemuksesta.

Työpaikat
Kotkassa on tällä hetkellä käytössä sisäilmatoimintamalli, joka ohjaa kaupungin työntekijöitä antamaan palautetta sisäilmastokokemuksesta esimiehille, työterveyteen ja/tai työsuojeluun. Toimintamalli ohjaa toimenpiteisiin sisäilmastokokemuksen syyn selvittämiseksi.
Käytössä on myös työterveyshuollon säännölliset työpaikkaselvitykset, joissa työntekijöillä on mahdollista kertoa kokemastaan sisäilmastohaitasta. Tarvittaessa asiaa selvitetään lisää työterveyden toteuttamalla sisäilmastokyselyllä. Työyhteisöissä toteutetaan vuosittain tarkistettavien työn riskiarvioinnit, joiden avulla kartoitetaan työpaikan biologisia, fysikaalisia sekä kemiallisia altisteita.
Koska Kotkan kaupungin henkilöstön sisäilmastokokemuksen kartoittamiseksi on jo olemassa toimivat työkalut, esitämme, ettei säännöllisiä oirekyselyjä oteta käyttöön. Kun huomioidaan säännöllisten kyselyiden toteuttamisesta syntyvät kustannukset ja kaupungilla jo käytössä olevat hyvät käytännöt, ei erikseen tehtäville, säännöllisille henkilökunnan oirekyselyille ole tarvetta. Jatkossakin työterveyshuolto voi arviointinsa perusteella toteuttaa työyhteisölle sisäilmakyselyn.

Oppilaitokset
Oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tilojen huoltajia ja oppilaita ohjataan antamaan palautetta sisäilmastokokemuksesta opettajalle tai ohjaajalle, kohteen esimiehille ja kouluterveydenhoitoon. Henkilökunnan palautekanava on sama, kuin muissakin kaupungin työyhteisöissä. Kouluissa ja päiväkodeissa tehdään 3—5 vuoden välein, määräaikaisia valvontatarkastuksia terveydenhuollon ja ympäristöterveyspalveluiden vetämänä. Näissä tarkastellaan myös oleskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Oppilasoireilun osalta esitämme oppilaille suunnatun, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kehittämän sisäilmastokyselyn toistamista keväällä 2022. Vuoden 2019 kyselyn ja toistetun kyselyn perusteella arvioidaan kyselystä saatu hyöty ja säännöllisten kyselyiden tarve uudelleen. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittavat toimintatapaa, jossa kunnat tekisivät kyselyn nimenomaan säännöllisesti ja kaikille kunnan kouluille kerralla. Kyselyn toistamisen aikavälistä ei ole suosituksia, mutta aikaväli neuvotaan mitattavaksi vuosissa. Muutaman vuoden jaksotuksella kyselyssä mahdollisesti esiin nousseet puutteet ehditään selvittää ja kunnostaa siten, että seuraavaan kyselyyn mennessä syntyy kokemuspohjaa kunnostusten onnistumisesta. Oppilaitosten kyselyn jatkosta päättävät opetustoimi ja toimitilahallinto saatujen kokemusten pohjalta.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksena kuntalaisaloitteeseen säännöllisten oirekyselyiden tekemisestä Kotkan kaupungin kiinteistöissä.