Karhula,  Kotka,  Koulut & Koulutus

Kotkan lyseon lukioon ja Karhulan lukioon tulossa keskiarvoraja

Jos hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen, keskiarvoraja on ensimmäistä kertaa käytössä ensi kevään yhteishaussa.

Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006, muutosasetus 948/2007).

Nuori voi hakea lukioon peruskoulun päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Lukioon voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen, vaikka peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta ei olisikaan. Tällöin hakijan on haettava lukioon harkinnanvaraisen haun kautta ja lukio arvioi erikseen hakijan valmiudet suoriutua lukio-opinnoista.
Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama todistus.

Lukiot valitsevat opiskelijat keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee hakutoivejärjestys ja sen jälkeen keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan.
Lukioilla voi olla etukäteen määrätty alaraja keskiarvolle, joka tuottaa lukiokelpoisuuden. Keskiarvokynnyksen alittavalle hakijalle ei tarjota lukiopaikkaa. Yleisesti käytetty keskiarvokynnys on 7,00.

Joissain lukiokoulutuksissa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Näissä tapauksissa lukiot voivat keskiarvoa laskiessaan ottaa huomioon erityisesti painotettavien oppiaineiden arvosanat.

Lukioissa voi olla myös pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Niiden pistemäärä voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä. Lukiot voivat myös päättää koepisteiden alarajan, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi, vaikka hakijan kokonaispistemäärä näyttäisi riittävän opiskelijaksi ottamiseen.

Lukiot voivat ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä. Lisänäyttöjen pistemäärä yhdessä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kanssa voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä.

Perusopetuksen päättävä oppilasikäluokka Kotkassa on keväällä 2020 noin 530, joista noin puolet hakenee jatko-opintoihin lukiokoulutukseen. Aloittavista lukiolaisista on pyhtääläisiä noin 20, muutama haminalainen ja muulta paikkakunnalta tuleva nuori. Kotkassa lukioiden opiskelijaksi otossa hakijoilta ei ole edellytetty minkäänlaisen keskiarvokynnyksen ylittämistä. Menettely poikkeaa Kotkan naapurikuntien menettelystä. Käytäntö on johtanut siihen, että halukkaat ovat saaneet lukiopaikan, vaikka heidän perusopetuksessa hankkimansa tiedot ja taidot eivät tarjoa suotuisia lähtökohtia vaativiin lukio-opintoihin. Kolmen vuoden (toteutunut opiskelijaksi otto 2017, 2018 ja 2019) tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että Karhulan lukioon on otettu vuosittain keskimäärin 17 opiskelijaa alle 7,00 keskiarvorajan. Vastaava otto Kotkan Lyseon lukioon on ollut keskimäärin 5 opiskelijaa.

Keskiarvokynnyksen käyttöönotosta odotetaan myönteisiä vaikutuksia mm. oppimistuloksiin, työrauhaan ja jaksamiseen. Kotkan Lyseon ja Karhulan lukioiden rehtoreita on kuultu tässä asiassa ja he ovat olleet myötämielisiä keskiarvokynnyksen käyttöönotolle. Tilanteessa, jossa keskiarvokynnys otetaan käyttöön, on tärkeää huolehtia, että kaikki perusopetuksensa päättävät saavat omien kiinnostustensa ja edellytystensä mukaisen jatko-opintopaikan. Vaihtoehtoja lukioiden rinnalla tarjoavat ammatillinen, koulutus, ammattilukio ja rannikkopajat.

Hyvinvointilautakunta päättää kevään 2020 yhteishausta alkaen ottaa käyttöön Karhulan lukiota ja Kotkan Lyseon lukiota koskeva lukion opiskelijaksi oton keskiarvokynnys 7,00. Tämän mukaisesti lukion opiskelijapaikkaan on oikeutettu hakija, jonka perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00 ja hänelle on osoitettu yhteishaussa hakutoivejärjestyksen mukainen paikka Karhulan lukioon tai Kotkan Lyseon lukioon.